Regulamin Międzynarodowego Konkursu Sztuki Użytkowej Terma Design 2016

§ 1Postanowienia ogólne

 1. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Użytkowej Terma Design 2016, zwany dalej Konkursem, prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest firma TERMA Sp. z o.o. z siedzibą w: Czaple 100, 80-298 Gdańsk.
 3. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje poprzez przesłanie projektu/ów do Konkursu oraz wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Konkurs jest anonimowy do momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników.
 6. Konkurs jest dwuetapowy.

§ 2 Temat Konkursu

Tematem przewodnim Konkursu jest CIEPŁO Z PRĄDU, zadaniem Uczestników zaś zaprojektowanie ELEKTRYCZNEGO URZĄDZENIA GRZEWCZEGO.
Inspiracje mogą stanowić: natura, ekologia, czystość, prostota, funkcjonalność, pragmatyzm, innowacyjność, zaskoczenie.

§ 3 Cele Konkursu

 1. Wyłonienie najciekawszych projektów, wykonanie ich prototypów, prezentacja na wernisażu pokonkursowym oraz promocja nagrodzonych prac i ich Autorów celem popularyzacji sztuki użytkowej i ukazania jej roli w życiu człowieka.
 2. Stworzenie Autorom najciekawszych prac możliwości podjęcia współpracy z Organizatorem i wdrożenia do produkcji konkursowych projektów.
 3. Wyznaczanie nowych standardów i trendów w dziedzinie wzornictwa i funkcjonalności urządzeń grzewczych.

§ 4 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 26 listopada 2015 do dnia 5 kwietnia 2016 r.

§ 5 Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do projektantów sztuki użytkowej i inżynierów – dyplomowanych oraz w trakcie studiów.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Zaleca się, by Uczestnikami Konkursu były interdyscyplinarne zespoły projektowe, w których skład wchodzi zarówno projektant, jak i inżynier.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie i powinowaci w tym samym stopniu, rodzeństwo oraz jego zstępni, wstępni).

§ 6 Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, które nie były wcześniej nigdzie prezentowane.
 2. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu nie mogą brać udziału w innych Konkursach przez okres dwóch lat od dnia ogłoszenia wyników.
 3. Przed przesłaniem projektu należy zarejestrować konto pod adresem panel.terma.design.  W formularzu należy podać prawdziwe dane osobowe oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie na koncie konkursowym. Po zalogowaniu należy zgłosić uczestnictwo w konkursie TERMA DESIGN 2016 oraz zaakceptować Regulamin Konkursu.
 4. W przypadku Zespołu Projektowego formularz rejestracji powinien wypełnić jeden z Autorów projektu/projektów, przy czym osoba tworząca konto staje się reprezentantem Zespołu Projektowego (zwanego dalej „Zespołem”).
 5. Po zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie każdy Uczestnik/Zespół uzyskuje możliwość rejestracji nowych projektów.
 6. Każdy projekt powinien zostać wykonany na szablonie TERMA DESIGN i opatrzony indywidualnym kodem.
 7. Kod umożliwiający dodanie nowego projektu jest widoczny po zalogowaniu na konto konkursowe. Kod rozumiany jest tu jako ciąg znaków xxxxx-yy, gdzie xxxxx – to klucz uzyskany podczas rejestracji konta, zaś yyy – to numer projektu).
 8. Po zgłoszeniu nowego projektu odblokowana zostaje możliwość dopisania jego współautorów.
 9. Utworzenie konta jest równoznaczne z deklaracją zapoznania się z Regulaminem Konkursu, w tym z wyrażeniem zgody na nieodpłatną prezentację lub publikację nadesłanego projektu.
 10. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) w materiałach Organizatora i wybranych przez niego mediach, a także wyrażają zgodę na opublikowanie zdjęć ze swoim wizerunkiem dla celów promocyjnych Konkursu.
 11. Każdy Zespół może brać udział w Konkursie tylko pod jednym zarejestrowanym kontem w systemie.
 12. Każdy Uczestnik/Zespół może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 13. Na prezentacji nie mogą znajdować się dane osobowe Uczestnika Konkursu ani inne dane umożliwiające identyfikację Uczestnika/Zespołu.
 14. Każdy Uczestnik/Zespół powinien zaproponować nazwę dla swojego produktu, składającą się z dowolnej liczby znaków i umieścić ją na prezentacji.
 15. Do momentu upływu terminu nadsyłania projektów do pierwszego etapu Konkursu, Uczestnicy/Zespoły mają możliwość modyfikacji nadesłanych prac oraz wprowadzania zmian w składzie osobowym danego Zespołu lub dodania nowych współautorów projektu.

§ 7 Przedmiot Konkursu

ETAP I

 1. Na projekt w pierwszym etapie składają się 3 szablony z wizualizacjami projektu, opisem idei oraz dokumentacją techniczną. Szablony Terma Design można pobrać ze strony www.terma.design. Dostępne formaty: .ai, .psd, .cdr, .pdf.
 2. Dokumentacja techniczna powinna zawierać:
  1. informacje udowadniające możliwość wdrożenia projektu do produkcji,
  2. wskazanie szczegółów lub cech konstrukcji zapewniających prawidłową pracę według założeń projektanta.
 3. Arkusze powinny być dostarczone jako pojedynczy plik .pdf z nazwą zawierającą kod otrzymany podczas rejestracji. Kod wygenerowany w trakcie rejestracji powinien być również zawarty w szablonie. Obowiązujący format to A4 o rozdzielczości 300 dpi. Pliki nie spełniające powyższych założeń zostaną wykluczone z Konkursu.
 4. Informacje o wynikach pierwszego etapu oraz kody zakwalifikowanych projektów zostaną umieszczone na stronie Konkursu www.terma.design.

ETAP II

 1. Do drugiego etapu Konkursu przechodzą projekty wybrane przez Jury.
 2. Jury ma prawo do zakwalifikowania dowolnej liczby projektów do drugiego etapu.
 3. Autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego etapu zobowiązani są do przedstawienia szczegółowych opracowań projektów zawierających 2 plansze przygotowane do wydruku (w układzie poziomym, o wymiarach 500 x 700 mm w rozdzielczości 300 dpi, w wybranym formacie .pdf, .tiff, lub .jpg). Plansze powinny zawierać szczegółowe opracowania projektów (zwymiarowane widoki lub rzuty oraz rysunki detali) oraz być oznakowane kodem nadanym podczas rejestracji.
 4. Dopuszcza się możliwość przygotowania dodatkowych elementów uwiarygadniających w postaci: modeli wizerunkowych lub funkcjonalnych, ukazujących całość lub fragment rozwiązania albo filmów potwierdzających wiarygodność założeń.
 5. W ramach wernisażu pokonkursowego Organizator wykona wydruki finałowych projektów we własnym zakresie oraz wyda katalog projektów.

§ 8 Jury

 1. W skład Jury Konkursu wchodzi 7 osób. O składzie Jury decyduje Organizator.
 2. W skład Jury Konkursu zostaną powołani: niezależni projektanci, pracownicy naukowi uczelni kształcących w zakresie projektowania, przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby, których wiedza lub doświadczenie umożliwiają obiektywną ocenę prac konkursowych według podanych założeń.
 3. Pełny skład Jury zostanie ogłoszony nie później niż miesiąc przed zakończeniem przyjmowania projektów do pierwszego etapu Konkursu na łamach strony internetowej www.terma.design.
 4. Obrady Jury odbędą się w maju 2016 r.
 5. Jury Konkursu będzie oceniało nadesłane prace wg poniższych kryteriów:
 1. Możliwość wdrożenia – ocena możliwości wdrożenia projektowanego produktu do produkcji, stopień zgodności z obowiązującymi normami, poprawność konstrukcji technicznej oraz możliwość działania według założeń projektanta.
 2. Funkcjonalność – walory użytkowe.
 3. Estetyka projektu – bryła, forma, kolorystyka, kompozycja.
 4. Innowacyjność – pomysłowość i oryginalność prezentowanego rozwiązania projektowego oraz wykorzystanie dodatkowych funkcji, podnoszących atrakcyjność produktu.

§ 9 System oceniania prac w Konkursie

 1. Członkowie Jury zobowiązani są do oceny każdego konkursowego projektu według określonych kryteriów (patrz § 8, pkt. 5).
 2. Do drugiego etapu Konkursu przejdą projekty wybrane przez Jury.
 3. Jury ma prawo do zakwalifikowania dowolnej liczby projektów do drugiego etapu Konkursu.
 4. Autorzy projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu zobowiązują się do przesłania szczegółowych opracowań swoich koncepcji, zgodnie z § 7, Etap 2.
 5. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi koncepcjami finałowych projektów, Jury odbędzie posiedzenie, podczas którego wyłoni Laureatów Terma Design 2016.
 6. Wyniki Terma Design 2016 zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.terma.design.

§ 10 Nagrody w Konkursie

 1. I nagroda – 10 000 zł* + realizacja prototypu
  II nagroda – 5 000 zł* + realizacja prototypu
  III nagroda – 3 000 zł* + realizacja prototypu
  Wyróżnienie – 1 000 zł* + realizacja prototypu
  (* kwota brutto – wypłacona Zespołowi nagroda zostanie pomniejszona o 10% podatku dochodowego).
 2. Laureatom Konkursu, których miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator może wypłacić nagrodę pieniężną w walucie EUR. Wypłacona kwota będzie stanowiła równowartość nagrody pieniężnej w złotych wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłacenie nagrody.
 3. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagród Laureatom w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia skompletowania podpisanych dokumentów, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Laureata.
 4. W celu przekazania nagrody Laureat jest zobowiązany do podania Organizatorowi w wiadomości
  e-mail, swojego imienia i nazwiska oraz adresu miejsca zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz numeru rachunku bankowego, w terminie 5 dni od dnia powiadomienia go o wygranej. Wiadomość e-mail powinna zostać wysłana przez Laureata z adresu e-mail, zgłoszonego podczas zakładania konta Uczestnika/Zespołu.
 5. Organizator – na wniosek Jury – zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych oraz odstąpienia od przyznania nagród za poszczególne miejsca.
 6. Po zakończeniu Konkursu Organizator ma prawo do organizacji wernisażu projektów, na którym zaprezentowane zostaną prototypy nagrodzonych prac oraz plansze z projektami zakwalifikowanymi do finału. O organizacji wernisażu każdorazowo decyduje Organizator Konkursu.

§ 11 Terminarz Konkursu

 1. Ogłoszenie Konkursu – 23 listopada 2015 r.
 2. Ostateczny termin nadsyłania prac do pierwszego etapu Konkursu – 31 marca 2016 r.
 3. Wyniki I etapu – 10 kwietnia 2016 (informacja o projektach wyłonionych w Konkursie zostanie umieszczona na stronie internetowej www.terma.design).
 4. Ostateczny termin nadsyłania prac do drugiego etapu Konkursu – 17 kwietnia 2016 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu – 29 maja 2016 r.
 6. Informacja o terminie przyznania nagród połączonym z wernisażem prac konkursowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu www.terma.design oraz ogłoszona za pośrednictwem innych mediów.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników drugiego etapu Konkursu dane osobowe Uczestników pozostają tajne. Znany jest tylko kod każdego projektu.
 2. Dyspozycja § 12, pkt.1 nie dotyczy Administratora systemu.
 3. Administratorowi systemu nie wolno ujawniać danych osobowych Uczestników do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników drugiego etapu Konkursu.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez TERMA Sp. z o.o., dla potrzeb Konkursu Terma Design 2016 oraz dla celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 5. Każdy Zespół ma prawo do wglądu, edycji, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych poprzez stronę internetową Konkursu www.terma.design.

§ 13 Prawa autorskie

 1. Z chwilą zapłaty nagrody własność nagrodzonych lub wyróżnionych w Konkursie projektów Terma Design 2016 oraz autorskie prawa majątkowe do ww. nagrodzonych lub wyróżnionych projektów przechodzą na Organizatora.
 2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do projektów nadesłanych (w tym nagrodzonych i wyróżnionych) zostają przeniesione na Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
  1. wykonania,
  2. wykonania w celu wprowadzenia do obrotu, w tym także obrotu handlowego,
  3. obrotu,
  4. utrwalenia dowolną techniką,
  5. zwielokrotnienia dowolną techniką,
  6. wprowadzenia do pamięci komputera,
  7. udostępnienia w celu jego wykonania,
  8. publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  9. wystawienia,
  10. wyświetlania,
  11. najmu,
  12. dzierżawy,
  13. udzielania licencji na wykorzystanie.
 1. Następujące w wykonaniu niniejszego Regulaminu przejście majątkowych praw autorskich powoduje nabycie przez Organizatora również własności każdego egzemplarza projektu.
 2. Nagrodzeni lub wyróżnieni Uczestnicy/Zespoły zobowiązują się do niekorzystania z autorskich praw osobistych i w tym zakresie upoważniają Organizatora do ich wykonywania w ich imieniu, z wyłączeniem jednak autorstwa utworu (projektu) i prawa do oznaczania utworu (projektu) swoim nazwiskiem, pseudonimem lub anonimowo.
 3. Postanowienia, o których mowa w pkt. 1 odnoszą się w równej mierze do prawa rejestracji przez Organizatora wzoru przemysłowego wraz z odmianami lub wariantami.
 4. Autorzy nagrodzonych projektów otrzymają dodatkowe wynagrodzenie za uzgodnienia projektowo-wdrożeniowe, wg odrębnego kosztorysu na etapie ewentualnego wdrożenia produktu do produkcji.
 5. Majątkowe prawa autorskie do projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu pozostają własnością autorów prac (z wyjątkiem projektów nagrodzonych), z następującymi zastrzeżeniami:
 1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż przez okres 2 lat od ogłoszenia wyników Konkursu nie przeniesie na inną osobę odpłatnie lub nieodpłatnie majątkowych praw autorskich do projektu, z zastrzeżeniem lit. „b”;
 2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu oraz wyrażenie upoważnień, zgód i zezwoleń, o których mowa w ust. 4, za kwotę równą wartości wyróżnienia w Konkursie tj. 1000 zł, pod warunkiem złożenia przez Organizatora Uczestnikowi Konkursu oświadczenia o chęci nabycia ww. praw, w terminie do 2 lat od ogłoszenia wyników Konkursu;
 3. W sytuacji opisanej w lit. „b” Uczestnikowi Konkursu może przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie za uzgodnienia projektowo – wdrożeniowe.

§ 14 Informacje dodatkowe

 1. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie www.terma.design.
 2. Przez cały czas trwania Konkursu Uczestnikom przysługuje prawo do zgłaszania uwag i zapytań w zakresie dotyczącym Konkursu. Uwagi i zapytania powinny być kierowane na adres konkurs@terma.design lub telefonicznie:
  1. w sprawach ogólnych: +48 607 451 719, +48 607 451 381,
  2. w kwestiach dotyczących grafiki i ilustracji: +48 607 451 425,
  3. pytania dotyczące kwestii konstrukcyjnych: +48 667 765 411.
 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.